• بازدید:
  • دسته بندی:
برخي از تاثيرات مخرب دروغ در جامعه

-    مانع پيشرفت اجتماعي، علمي و فرهنگي مي شود. رواج دروغ در جامعه بي اعتمادي را به وجود مي آورد و به وجود آمدن بي اعتمادي آسايش رواني و فکري افراد را از بين برده و  جامعه بدين ترتيب از حالت طبيعي خود خارج شده و محلي براي آسايش و تعالي افراد نخواهد بود.
-    دروغ به دنبال خود کم کاري، رخوت و سستي را به همراه خواهد داشت. زيرا از طريق دروغ مي توان هر امر غير واقعي را به واقعي بدل نمود و بدين ترتيب است که ساعات کار مفيد که در پيشبرد اهداف متعالي جامعه موثر است، کاهش مي يابد و هر کس در جايگاه خود و طبق وظيفه و مسووليت خود به نوعي سعي خواهد کرد که ظاهر امر را حقيقي جلوه دهد. حال اين که در واقع کاري در جهت پيشبرد اهداف صورت نگرفته است و اين امر از اهميت کمتري برخوردار مي شود. معضل دروغ در چنين جوامعي هم چون موجي فراگير افراد و اجتماع متشکل از اين افراد را تحت پوشش خود قرار داده و فشارهاي عصبي، سستي، کم کاري، دورويي و... به عنوان چهره واقعي اجتماع ديده مي شوند.
والدين و معلمان اولين مربياني هستند که زندگي کردن بر پايه راستي و حقيقت را به فرزندان ما مي آموزند. بنابراين تمام افراد جامعه براي داشتن اجتماعي رو به رشد بايد اين شعار را سرلوحه کار خود قرار دهند که: "تنها بايد با راستي و حقيقت زيست حتي اگر در ازاي گفتن حقيقت بهاي سنگيني پرداخته شود.

دانلود + ادامه مطلب